Views 20 | Code NTD0001978 | Update date: 23/07/2021

모윤범[베트남] 전기공사

JOB CATEGORY/HOPED SALARY

Apply department

전기 (Decision after negotiate) (Điện·Điện tử·Điều khiển)

Hope salary

Decision after interview

BASIC INFORMATION

모윤범

Full name

모윤범

Sex

Male  - 09/11/1974 (48 years old)

Address

SkyLake APT Pham Hung MyDing, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phone number

????

Email

????

Phone number

????

Marital Status

????

Final education Career Last hoped working area Previous final salary

2 years college

Total Career: 21 Year 6 month Hà Nội 6800만원

Educational Background

Period Classification School name Major Grades
1993/03 - 1998/02

2 years college

대림대학교 Electrical·Electronic Engineering 3.0
1991/03 - 1993/02

High school

안양공업고등학교

CAREERS

Career

21 Year 6 month

Core Competence

전기공사업체 본사 공무로써 최대 26개(소규모 관급공사 포함), 약 800억원 규모의 현장을 관리함.


Period Contents

2012/05

2016/05

Company name

(주)신보

Department

(주)신보

Working area

Position/Title

차장

Salary

500만원

Kind of Job 전기
Job description 전기공사 본사 공무
Period Contents

2010/05

2010/12

Company name

(주)신호전력

Department

(주)신호전력

Working area

Position/Title

과장

Salary

400만원

Kind of Job 전기
Job description 전기공사 본사 공무
Period Contents

2004/07

2010/02

Company name

서림기전개발(주)

Department

서림기전개발(주)

Working area

Position/Title

과장

Salary

360만원

Kind of Job 전기
Job description 전기공사 본사 공무
Period Contents

2002/06

2003/12

Company name

(주)신화전력

Department

(주)신화전력

Working area

Position/Title

대리

Salary

200만원

Kind of Job 전기
Job description 전기공사 본사 공무
Period Contents

2003/12

2004/04

Company name

(주)삼영기업

Department

(주)삼영기업

Working area

Position/Title

대리

Salary

220만원

Kind of Job 전기
Job description 전기공사 본사 공무
Period Contents

2000/07

2001/10

Company name

(주)네오시스테크놀로지

Department

(주)네오시스테크놀로지

Working area

Position/Title

사원

Salary

160만원

Kind of Job 전기
Job description 전시장치 개발업무 중 전기담당
Period Contents

1999/04

2000/03

Company name

백운적산

Department

백운적산

Working area

Position/Title

사원

Salary

100만원

Kind of Job 전기
Job description 전기, 통신, 소방 공사 견적

CAREER DESCRIPTION

첨부 이력서의 경력기술서 참조SELF-INTRODUCTION

본인의 강점

맡은 업무를 완벽하게 수행 합니다.

성장과정

세상에서 가장 소중한 사람들이자 날 세상에 있게 해준 저의 식구는 아버님, 어머님, 두 누님과 남동생 이렇게 6명 입니다.

성격 및 장단점

아버지께서는 제가 어렸을 때부터 사람은 거짓말을 하면 안된다고 말씀하셨습니다.
저는 내성적인 성격으로 조용하고 차분합니다 어떤 일을 할 때에는 차근차근 계획 있게 추진하는 것을 좋아합니다.
다소 사교적이지 못한 면이 있긴 하지만 상대방을 편안하게 대해 주어서 마음을 열고 의논하는 친구들이 많은데 그
럴 때마다 상대방의 입장이 되어 해결해 주려고 노력합니다.
제 성격의 장점은 모든 일을 좋은 쪽, 긍정적으로 생각한다는 것입니다.
힘들고 지칠 때 더 나은 생각을 할 수 있는 여유가 생겨서 참 마음에 드는 성격입니다.
그 반면에 처음에는 어울리기 힘들다는 단점도 있지만 그와 반대로 활발 하려고 노력하고 있습니다.

생활 신조

“어디서나 언제나 필요한 사람이 되자 !”
저는 세상에 꼭 필요한 빛이나 소금 같은 존재가 되고 싶습니다.
사람은 세상에 꼭 필요한 사람과 있으나 마나한 사람, 없어야 할 사람으로 구분된다고 합니다.
부족한 것을 채워나가는 것이 사람의 걸어야 할 진정한 길이라고 생각합니다. 꼭 필요한 사람이 될 때까지 노력
할 것입니다.
그의 친구를 보면 그 사람을 알 수 있다는 말이 있듯이 친구는 신중하고 진실하게 사귀어야 한다고 생각합니다.
친구를 진정으로 생각하는 사람이라면 칭찬의 말도 중요하지만 때론 따끔한 충고의 말을 건네는 것도 필요하다고
생각합니다.

입사지원동기 및 포부

베트남에서 제2의 인생을 살아간다는 각오로 맡은바 업무를 완벽히 수행 할 것입니다.

Attached file Registration

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다
한규철 Male - 42 years old
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다

0 Year 0 Month

Decision after interview

1종 보통

17/08/2022
Jangwonjeong
장원정 Female - 36 years old
Jangwonjeong

Hà Nội

15 Year 9 Month

Decision after interview

14/08/2022
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ
Lê Thi Lành Female - 36 years old
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG MÔN LỊCH SỬ

13 Year 0 Month

Decision after interview

10/08/2022
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội
Dương Xuân Luyện Male - 37 years old
Dịch vụ sau bán hàng ô tô - Hà Nội

Hà Nội

12 Year 6 Month

20-30 million

09/08/2022
입사지원서(품질)
차철순 Male - 37 years old
입사지원서(품질)

Bắc Ninh

9 Year 8 Month

Company policy

자동차운전면허증

17/08/2022
회사가 절 버리지 않는다면 절대로  회사를 배신 하지 않겠습니다.
신석민 Male - 42 years old
회사가 절 버리지 않는다면 절대로 회사를 배신 하지 않겠습니다.

16 Year 0 Month

Decision after interview

11/07/2022
경영지원, 인사총무 경력5년 이상 경력자
박상수 Male - 35 years old
경영지원, 인사총무 경력5년 이상 경력자

Hà Nội

8 Year 7 Month

50 million↑

워드프로세서 3급,MOS,운전면허1종보통

12/07/2022
생산/기술/설비 모든 업무를 거쳐 현재 베트남에서 근무 중입니다.
wjcho7506 Male - 47 years old
생산/기술/설비 모든 업무를 거쳐 현재 베트남에서 근무 중입니다.

Vĩnh Phúc

24 Year 3 Month

Decision after interview

06/07/2022
제조현장관리 및 혁신,  영업관리 KIM JEONGTAE
김정태 Male - 56 years old
제조현장관리 및 혁신, 영업관리 KIM JEONGTAE

Bắc Ninh

20 Year 0 Month

Decision after interview

운전면허증

29/06/2022
이력서_제조/기술/품질 - 반도체/지문인식/카메라 Ass'y, 전자부품 제조 등 라인셋업,개발, 양산관리
이명희 Male - 47 years old
이력서_제조/기술/품질 - 반도체/지문인식/카메라 Ass'y, 전자부품 제조 등 라인셋업,개발, 양산관리

Bắc Ninh

19 Year 6 Month

Company policy

18/08/2022

RESUME KIND OF JOBS